Persondatapolitik

Behandling af personoplysninger om kunder, samarbejdspartnere leverandører mv. 

 

1. Indledning 

Som et led i Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologis daglige drift indhenter og opbevarer virksomheden en række personoplysninger om kunder, samarbejdspartnere, leverandører mv. Dette sker både i forbindelse med, at Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi sælger og leverer ydelser til kunden og i forbindelse med indkøb af varer eller ydelser til virksomheden.  

 

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi er meget opmærksom på at behandle alle personoplysninger på en fortrolig og sikker måde. I denne politik kan du læse nærmere om retningslinjerne for, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi indsamler, når du retter henvendelse til eller indgår aftaler med os.   

 

Vores behandling af dine personoplysninger lever op de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen. Vi gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de personoplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som vi ikke længere har noget grundlag for at behandle.  

 

I henhold til den gældende persondatalovgivning betragtes Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi som dataansvarlig for de personoplysninger, du afgiver til os. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger: 

 

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi   

Fåborgvej 15A 

9000 Aalborg   

CVR.nr. 35 433 589 

 

Kontaktperson ved henvendelser vedrørende virksomhedens behandling af personoplysninger er Direktør Inga Fryd: ifr-aeh@aalborg.dk eller DPO Laura Stadum: dpo-aeh@aalborg.dk    

 

2. Behandling af personoplysninger 

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi anvender cookies på vores hjemmeside for at få oplysninger om din adfærd på og brugen af hjemmesiden. Det er nærmere beskrevet i vores cookiepolitik, hvilke oplysninger vi indhenter ved brug af cookies, og hvordan vi håndterer disse oplysninger. Du kan altid finde vores cookiepolitik frit tilgængeligt på vores hjemmeside. https://cfv-nord.dk/cookiepolitik/

Når du retter henvendelse til os, behandler vi de personoplysninger, der fremgår af din henvendelse. Vi opfordrer derfor til, at du ikke afgiver flere personoplysninger end det, der er nødvendigt for, at vi kan behandle din henvendelse.  

 

For at kunne indgå en aftale med dig, er det nødvendigt at behandle dine kontaktoplysninger, herunder navn, adresse, mailadresse, telefonnummer. 

 

Der registreres aldrig følsomme personoplysninger om kunder i form af oplysninger om race, religion, politisk overbevisning, fagforeningsmæssige forhold, helbredsoplysninger mv.   

 

Hvis kunden er en virksomhed, vil vi alene behandle personoplysninger - i form af vedkommendes navn og direkte mail/telefonnummer - om den kontaktperson, der er tilknyttet virksomheden. Visitkort der udleveres, opbevares så længe det er relevant, dog maximalt 5 år. 

 

Vi indhenter ovennævnte oplysninger direkte fra dig i forbindelse med, at der indgås en aftale. Hvis du tidligere har været kunde hos os, og du bestiller en ny ydelse, bruger vi dog de oplysninger, der allerede er registreret om dig med mindre de er slettet jf. vores slettepolitik. Det tjekkes dog altid, om oplysningerne fortsat er korrekte.  

 

Ovennævnte personoplysninger behandles med det formål at kunne administrere og fakturere den indgåede aftale, for at kunne dokumentere arbejdets udførelseCenter for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi har i henhold til de vilkår, der aftales med den enkelte kunde.   

 

I forbindelse med tilmeldinger til arrangementer, behandler vi dine personoplysninger med det formål, at kunne administrere din tilmelding og til afvikling af arrangementet. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.  Vi behandler almindelige personoplysninger og kun de oplysninger, som du selv har afgivet. Dine oplysninger opbevares maksimalt 6 måneder efter arrangementet afholdelse. 

 

Ved arrangementer, hvor der indhentes samtykkeerklæring i forbindelse med fotografering, opbevares denne elektronisk. 

 

2.1 Tilmelding til nyhedsbrev 

Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder, herunder ved fremsendelse af nyhedsbreve. 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:  

  • Navn, e-mailadresse og telefonnummer.  

Disse oplysninger stammer direkte fra dig eller en person, som repræsenterer dig.  

Grundlaget for vores behandling er GDPR art. 6.1.a (samtykke).  

Oplysningerne vil ikke blive delt med andre virksomheder.  

 

Vi vil opbevare dine personoplysninger så længe det er nødvendigt i forhold til det beskrevne formål, dog højest i 2 år efter at du har tilbagekaldt dit samtykke til at modtage nyhedsbreve.  

 

3. Opbevaringsperiode 

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi opbevarer kun personoplysninger, så længe dette er nødvendigt og til opfyldelse af de formål, hvortil de er indsamlet. 

 

Kunder, samarbejdspartnere og leverandørers personoplysninger opbevares så længe, at der fortsat består et kundeforhold/samarbejde.  

 

Efter afslutningen af kundeforholdet eller samarbejdet opbevares personoplysningerne så længe, det er nødvendigt for at kunne dokumentere aftalen og korrespondancen, Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi har, dog maximalt 5 år. 

 

Al bogføringsmaterialet opbevares desuden altid i 5 år efter udløbet af det regnskabsår, hvor bogføringen er sket, af hensyn til overholdelse af bogføringsloven. 

 

4. Videregivelse af personoplysninger 

Hvis den bestilte ydelse kræver brug af underleverandører, videregiver Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi oplysninger om dit navn, din adresse og telefonnummer, således at underleverandøren kan levere sin ydelse. Du vil altid blive orienteret om, hvilke underleverandører vi benytter til udførelsen af det aftalte arbejde.  Hvis der udleveres kursusbevis i forhold til arrangementer, videregives dit navn til oplægsholder.  

Derudover videregiver Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi ikke personoplysninger om kunder, samarbejdspartnere og leverandører.  

 

5. Hjælpemidler 

Det er muligt som pårørende at få udleveret en liste over visiterede hjælpemidler uden personoplysninger 

 

6. Sikkerhedsforanstaltninger 

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi behandler alle personoplysninger fortroligt, og Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen. 

Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende. Derudover tager vi jævnligt backup af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret blandt andet antivirussoftware og firewalls.  

 

7. Registreredes rettigheder 

Ovenfor er det beskrevet, hvilke personoplysninger Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi behandler om kunder, samarbejdspartnere mv., idet vi er forpligtede til at oplyse dig herom.  

 

Hvis det er din opfattelse, at vi behandler urigtige eller vildledende oplysninger om dig, har du ret til at anmode om at få rettet oplysningerne. Ved modtagelse af en sådan anmodning, tager vi stilling til, om oplysningerne skal rettes. 

 

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi er i nogle tilfælde forpligtede til at slette dine personoplysninger. Dette gælder eksempelvis, hvis vi ikke længere har et formål med at behandle personoplysningerne, eller hvis du tilbagekalder et samtykke, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle dine personoplysninger. Hvis du ønsker at anmode os om at slette dine personoplysninger eller tilbagekalde et samtykke overfor os, skal du derfor blot kontakte os.  

 

Du har også altid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis vi modtager en sådan indsigelse, vil vi vurdere, om vi skal begrænse behandlingen af personoplysningerne, imens vi vurderer indsigelsen. Derudover har du i nogle tilfælde ret til at få udleveret sine personoplysninger på et elektronisk læsbart medie (dataportabilitet).  

Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder, skal du sende en anmodning herom til os. Ud over dette har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger. 

 

30.10.2020